Национални кампании
Донеси бутилки- национална кампания за разделно събиране на пластмаса
By United Future | |
"Донеси бутилка" е кампания целяща да се превърне в решението на проблема, до навлизането на депозитната система